• Kocaeli Gündem Haber
  • Gündem
  • İZMİT İLÇESİ, HACIHASAN MAHALLESİ, 387 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN YAPININ REKONSTRÜKSİYONU İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
38 okunma

İZMİT İLÇESİ, HACIHASAN MAHALLESİ, 387 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN YAPININ REKONSTRÜKSİYONU İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

ABONE OL
Ekim 10, 2022 07:30
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İZMİT İLÇESİ, HACIHASAN MAHALLESİ, 387 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN YAPININ REKONSTRÜKSİYONU İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2022/1024321

İşin Adı

:

İzmit İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 387 Ada, 1 Parselde Bulunan Yapının Rekonstrüksiyonu İkmal İnşaatı Yapımı

İhale Türü – Usulü

:

Yapım İşi – Açık İhale Usulü

1 – İdarenin

a) Adresi

:

Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040

b) Telefon ve faks numarası

:

2623314520 – 2623172604

c) Elektronik posta adresi

:

yapikontrol@kocaeli.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.kocaeli.bel.tr

2 – İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

270 m² Rekonstrüksiyon Yapımı

b) Yapılacağı Yer

:

Kocaeli/İzmit

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 300 takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

24.10.2022 – 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Benzer İşler Tebliği B-I Grubu İşler” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. Sunulan iş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verilmiş tanınan ve tanımlanmış mekânlarla ilgili olduğunu tevsik edici belgesi sunulacaktır.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhale, bu işe ait idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-TL[ikiyüzelliTürklirası.] Türk Lirası karşılığı [aynı adresten] satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.