• Kocaeli Gündem Haber
  • Gündem
  • 2022 Yılı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Çaplarda Nervürlü İnşaat Demiri ve Çelik Hasır Alımı
45 okunma

2022 Yılı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Çaplarda Nervürlü İnşaat Demiri ve Çelik Hasır Alımı

ABONE OL
Ekim 10, 2022 07:00
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – KIRSAL
HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2022 Yılı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli
Çaplarda Nervürlü İnşaat Demiri ve Çelik Hasır Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1016682
1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI – KIRSAL HİZMETLER ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karabas Mahallesi Sanayi Fuarı 6. Sokak No:11
İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623180266 – 2623172688
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2022 Yılı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif
İşlerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Çaplarda Nervürlü
İnşaat Demiri ve Çelik Hasır Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4.000 Tabaka Çelik Hasır, 170 Ton Nervürlü İnşaat Çeliği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli İli İzmit İlçesi Körfez Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı
Eski Vinsan Yerleşkesi Depo Alanı
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 10 gün
içerisinde işe başlanacak olup, işe başlama tarihinden
itibaren 30 takvim günü içerisinde Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı deposuna
İdarenin belirlediği şekil ve zamanda, yükleme, boşaltma
ve nakliye yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.
Yüklenici firma idarenin belirlediği teslim programına
saat, gün ve miktar olarak uyacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati
: 02.11.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B
Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü demir alımları benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.