124 okunma

SPOR MALZEME VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

ABONE OL
Ocak 30, 2023 07:30
0

BEĞENDİM

ABONE OL

SPOR MALZEME VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/70659

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İzmit Körfez Mah. Salim Ankara Cad. Yüce Rıfat Sok.No:16 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

02623181000 (0191) – 0262 317 26 46

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Spor Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif özelliklerde toplam 114 Kalem Spor Malzemeleri, 30 Kalem Okçuluk Malzemeleri, 16 Kalem Dağcılık Spor Malzemeleri, 4 Kalem Oryantring Spor Malzemeleri, 22 Kalem Bisiklet Spor Malzemeleri ve 9 Kalem İzcilik Spor Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yıldız Konutları Sitesi B4 Blok No: 11 İzmit/KOCAELİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 300 takvim gündür.(İşin 31.12.2023 tarihinde bitirilmesi esastır.) Söz konusu spor malzemeleri idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey alınacaktır. Nakliye ve montaj firmaya ait olacaktır. Ürünler Orjinal Ambalajinda ve sayıma uygun tasnifli olarak teslim edilecektir. Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır. İş bu şartnamede açık adresi, yeri ve şartlarına uygun olarak belirtilen Yıldız Konutları Sitesi B4 Blok No: 11 İzmit/KOCAELİ) tutanakla birlikte

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.02.2023 – 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosuna ilişkin bilgileri sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosununa ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tablolarına ilişkin bilgiler sunulabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler 1 ve 2. Avantajlı olmaları durumunda teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye
uygunluğunun belirlenmesi için, ihtiyaç listesinde belirtilen ürünün kutulu numunelerini
ihale sürecinde idare tarafından istendiğinde gerekli süre ve şartlarda teslim edeceklerini
beyan edeceklerdir. Şartnamede belirtilen bütün kısımlar için fiziki numune getirmesi
zorunludur. Teklif edilen Spor Malzemelerinin numuneleri teknik şartnamede belirtilen
niteliklere ve standartlara uygunluğunun kontrolü amacıyla, bire bir olmak üzere ve
ihtiyaç listesinde yer alan ürünlere ait sıra numaraları ve hangi istekliye ait olduğunu
belirtilmek kaydı ile etiketler halinde numune ürünün üzerine yapıştırılarak, (Alternatif
numuneler kabul edilmeyecektir, aynı ürünlere ait beden ve ölçüleri farklı olanlar için tek
numune yeterli olacaktır) teknik şartnameye uygunluğu açısından incelenmek üzere ihale
sürecinde idare tarafından istendiğinde gerekli süre ve şartlarda Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İzmit Yıldız Konutları
Deposu’na (Ali Kâhya Cumhuriyet Mah. Albay Karaosmanoğlu Cad. Yıldız Konutları
Sitesi B4 Blok No: 11 İzmit/KOCAELİ) tutanakla birlikte teslim edecektir. Numune
getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uymayan, numuneleri üzerinde etiket yer
almayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune olarak verilen
malzemeden farklı bir malzeme kabul edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş olan her türlü spor malzemesi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.